Privacybeleid

Wij als Coloc.io Management BV, hierna genoemd 'Coloc Housing', verbinden ons ertoe om jouw privacy te respecteren door middel van onze compliance met dit privacy beleid.

Contactinformatie:

Coloc.io Management BV
Boulevard Saint-Michel 47
1040 Etterbeek
Belgium
Ondernemingsnummer(BTW-BE): BE 0773.923.507
E-mail : info@colochousing.com

1. Waarom dit Privacy Statement?

Dit beleid beschrijft de verschillende types informatie die wij van jou kunnen verzamelen als jij ons platform toetreedt of gebruikt, een aanvraag indient of gebruikmaakt van andere online diensten (hierna collectief genoemd "Diensten"); en onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en de vrijgave van deze informatie.

Dit beleid geldt enkel voor informatie die we verzamelen door onze Diensten, in e-mailverkeer, SMS en andere elektronische communicatie.

Elke persoon (hierna "Coloc" genoemd) die ons Platform www.colochousing.com (hierna "Platform" genoemd) bezoekt of gebruikt geeft bepaalde persoonlijke data vrij. Deze persoonlijke data staat Coloc Housing toe om je als natuurlijk persoon te identificeren, als we dit al doen. Je kunt geïdentificeerd worden van zodra het mogelijk is om een directe of indirecte link te leggen tussen data en jezelf als natuurlijk persoon.

We gebruiken en verwerken jouw persoonlijke data enkel in overeenstemming met de Privacy wetgeving en andere toepasbare wetgeving.Elke verwijzing in deze Privacy Statement naar de Privacy wetgeving verwijst naar de Belgische wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en meer bepaald de bepalingen betreffende het verwerken van persoonlijke data.

Voor EU-burgers is de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) sinds 25 mei 2018 van kracht. We streven ernaar om conform deze EU-verordening te werken en als er iets in dit Privacy beleid staat die het tegendeel beweert, mag het als onbestaande worden beschouwd. Uw privacy is onze prioriteit.

Door het gebruik van ons Platform gaat de Coloc akkoord met dit Privacy beleid statement. De Coloc gaat akkoord met het gebruik en de verwerking van diens persoonlijke date conform dit Privacy Statement. Coloc Housing houdt zich het recht voor om huidig Privacy beleid ten allen tijde bij te werken en aan te passen. Elke substantiële verandering zal duidelijk worden gecommuniceerd jegens de Coloc. Wij raden je aan om dit document regelmatig te consulteren.

2. Data Controller en Processor.

Coloc Housing speelt de rol van data controller wanneer we het over informatie betreffende Colocs (Huurders en Verhuurders) hebben. Als je ons belt om een kamer aan te vragen bijvoorbeeld, zijn wij genoodzaakt om persoonlijke gegevens te vragen om een account te kunnen opstellen en om een huurovereenkomst voor je te kunnen opstellen. In andere situaties speelt Coloc Housing de rol van Data Processor.

Wanneer een Coloc een account aanmaakt op Coloc Housing om een kamer aan te vragen, kan de Coloc zijn/haar data opvragen, aanpassen of zelfs verwijderen met behulp van het persoonlijke dashboard. In dit geval is Coloc Housing de data processor. De processor handelt altijd conform de instructies van de data controller.

3. Transparantie omtrent diensten van derden

Coloc Housing zou niet mogelijk zijn zonder beroep te doen op diensten van derden. Hieronder vindt u een overzicht van welke externe diensten we gebruiken, hoe we die gebruiken en waarom, in een leesbaar formaat:

Cloud & data centers

Coloc Housing gebruikt Amazon Web Services (AWS). Verscheidene AWS services worden gecombineerd gebruikt (EC2, RDS, S3, Route53...). Alle data wordt opgeslaan in Ierland, en sommige backups worden opgeslaan in andere AWS data centra doorheen Europa.

Usage statistics, tracking & marketing

We gebruiken Google Analytics en Google AdWords. We zouden eventueel ook re-marketing van Google kunnen gebruiken, gezien het een goede manier is om op de radar te blijven van potentiële klanten. We zouden eveneens reclame kunnen maken op LinkedIn en Facebook.

Authentication

Ten einde administrators en Colocs veilig te kunnen authenticeren, gebruiken we e-mail en wachtwoord authenticatie of derde partij provider authenticatie via Facebook. Coloc Housing slaat je wachtwoord niet op in een leesbaar tekstformaat. Jullie wachtwoorden ontvangen een encryptie op onze databank.

Nieuwsbrief Abonnementen

We gebruiken MailChimp om abonnees op onze nieuwsbrief occasionele e-mailupdates te sturen. Deze e-mails bevatten relevante informatie betreffende diens updates, nieuwe features en aankondigingen betreffende veranderende diensten. Met MailChimp delen we e-mailadressen en namen (om te personaliseren). Nieuwe Coloc Housing Accounts abonneren zich automatisch op de nieuwsbrief. Elke mail bevat een link met de mogelijkheid om uit te treden.

Maandelijkse nieuwtjes

Op het Platform vind je verscheidene nieuwsbrieven om je op te abonneren. Voor elke stad hebben we een nieuwsbrief, op de investeringspagina hebben we een nieuwsbrief voor investeerders en geregistreerde Colocs ontvangen automatisch een algemene nieuwsbrief. We sturen korte, maandelijkse e-mails naar elke targetgroep. Nieuwsbrief ontvangers kunnen zich altijd uitschrijven op de nieuwsbrief indien zij dit wensen.

4. Op welke wettelijke basis wordt mijn data verwerkt?

In overeenstemming met de geldende wetgeving verwerken we data op de volgende wettelijke basis:

Op basis van de uitvoering van het contract of de huurovereenkomst zoals met u overeengekomen of de uitvoering van precontractuele stappen op uw verzoek ondernomen;

Op basis van compliance met wettelijke beschikkingen betreffende het management van de contractuele relatie;

Op basis van uw toestemming om promotionele aanbiedingen te ontvangen (direct marketing).

5. Welke persoonlijke data wordt verwerkt?

Coloc Housing houdt zich ertoe om enkel persoonlijke data te verzamelen en verwerken die nodig zijn om de doelen te bereiken vooropgesteld door Coloc Housing. Een niet-exhaustieve lijst van persoonlijke data die verwerkt kan worden kun je hieronder terugvinden:

Wanneer je het Coloc Housing Platform bezoekt, wordt sommige data verzameld voor statistische doeleinden. Dergelijke data is nodig om uw user experience te optimaliseren. Deze data omvat: IP-adres, waarschijnlijke locatie van consultatie, tijdstip van de consultatie en de pagina’s die geconsulteerd werden. Wanneer je het Platform bezoekt, ga je expliciet akkoord met deze verzameling van data voor statistische doeleinden.

6. Wie ontvangt je persoonlijke data?

Uw persoonlijke data wordt verwerkt voor intern gebruik binnen Coloc Housing. Uw persoonlijke data zal niet worden verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd met derden, zonder uw voorafgaande expliciete toestemming.

Coloc Housing heeft elke wettelijke en technische voorzorgsmaatregel genomen om ongeauthoriseerde toegang en gebruik van de data te verhinderen. In het geval van een data breach zal Coloc Housing onmiddellijk elke mogelijke maatregel nemen om de schade tot een minimum te beperken.

7. Hoe lang slaan we je persoonlijke data op ?

Uw data wordt zolang opgeslaan als je maar wil. Je kunt je account op elk moment verwijderen door een e-mail te sturen naar info@colochousing.com. Gelieve wel nota te nemen van het feit dat alle Coloc Generated Content die je gepost hebt op het Platform zichtbaar blijft voor het publiek na het verwijderen van je Account.

8. Wat zijn mijn rechten?

8.1 Garantie van een legitieme en veilige verwerking van uw persoonlijke data

Uw persoonlijke data zal enkel gebruikt worden voor voormelde doeleinden. Uw persoonlijke data wordt enkel verwerkt op gepaste en relevante wijze en worden niet langer dan nodig bijgehouden om de voorgestelde doeleinden te bereiken.

8.2 Recht op toegang

Als je uw identiteit kunt bewijzen, heb je het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw data zoals het recht om te weten waarvoor uw data gebruikt wordt, de categorieën van de desbetreffende data, de categorieën van de ontvangers aan wie uw data wordt overgemaakt, de criteria gebruikt om te bepalen voor welke duur uw data wordt bijgehouden en de rechten die u kunt uitoefenen op uw data.

8.3 Recht om je persoonlijke data aan te passen

Je mag uw persoonlijke gegevens ten allen tijde nazien, updaten, aanpassen of verwijderen op uw persoonlijke dashboard.

8.4 Recht om je persoonlijke data te verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen in de volgende gevallen:

8.5 Recht op beperking van verwerking

In bepaalde gevallen heb je het recht om een beperking te vragen van de verwerking van je persoonlijke gegevens. Zeker in het geval van een dispuut betreffende de juistheid van de gegevens, de noodzakelijkheid van de gegevens in het kader van verdere juridische stappen of de tijd die Coloc Housing nodig heeft om te bepalen dat u rechtsgeldig uw recht kunt gebruiken om de gegevens te verwijderen.

9 Hoe laat ik mijn rechten gelden?

Als je uw rechten wil laten gelden, moet je een -mail sturen met het bewijs van je identiteit naar Coloc Housing, Boulevard Saint-Michel 47, 1040 Etterbeek. We antwoorden zo snel mogelijk en niet later dan 1 maand na ontvangst van het verzoek.

10 Mogelijkheid om klacht in te dienen

Als je niet tevreden bent met het verwerken van je persoonlijke data door Coloc Housing, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (https://www.privacycommission.be/)